اخبار

صندوق‌مکانیزه

صندوق‌مکانیزه

فراخوان صاحبان مشاغل مشمول نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق‌مکانیزه فروش سال۱۳۹۹

صندوق‌مکانیزه :در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب

۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره ۱ ماده مذکور ، در خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب راه‌اندازی و سامانه صندوق

مکانیزه فروش بر اساس قانون مزبور تمامی صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی) زیر از ابتدای سال ۹۹ ملزم به

استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب

فروش(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. لذا از کلیه مشمولین نصب صندوق مکانیزه فروش سال ۹۹ زیر دعوت به عمل

می آید که از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی

www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود

(کارتخوان‌های بانکی) اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور

فراخوان صاحبان مشاغل مشمول نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق‌مکانیزه فروش سال۱۳۹۹

بازگشت به لیست